Hữu nghị - Hợp tác

Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt ký Thỏa thuận hợp tác 5 năm

Ngày 2/12/2021, tại Moskva, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga, Đỗ Xuân Hoàng và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đã được Chủ tịch hai Hội Hữu nghị ký.

Sau đây là toàn văn Thỏa thuận hợp tác:

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-LIÊN BANG NGA THUỘC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM VÀ HỘI HỮU NGHỊ NGA-VIỆT THUỘC HIỆP HỘI HỢP TÁC QUỐC TẾ LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 2021 - 2026

Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt, dưới đây gọi là “Hai bên”,

Căn cứ các điều khoản của Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ngày 16/6/1994;

Xuất phát từ các quy định trong Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ngày 1 tháng 3 năm 2001 (điểm 3); Tuyên bố chung về việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ngày 27 tháng 7 năm 2012;

Xuất phát từ Tuyên bố chung Việt-Nga về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Liên bang Nga ngày 8 tháng 9 năm 2018;

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế mà Việt Nam và Liên bang Nga là thành viên;

Nhằm phát triển và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước;

Đã thỏa thuận những điều dưới đây:

Điều 1

Hai bên sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy sự phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước trên các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật, truyền thông, y tế, du lịch, thể dục thể thao.

Điều 2

Nhằm thực hiện những mục tiêu nêu ở Điều 1 của Thỏa thuận này, hai bên tổ chức các hoạt động nhân dịp những ngày kỷ niệm trong đời sống chính trị và lịch sử quan hệ giữa hai nước, tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu với nhân dân hai nước về những sự kiện diễn ra ở mỗi nước.

Điều 3

Trong quá trình thực hiện những mục tiêu nêu ở Điều 1 của Thỏa thuận này và thực hiện các kế hoạch hàng năm, hai bên sẽ trao đổi các đoàn đại biểu của hai Hội, hỗ trợ việc trao đổi các đại diện văn hóa, nghệ thuật, giới kinh doanh, thanh niên, sinh viên, các đơn vị nghệ thuật của hai nước; triển khai thực hiện các dự án phối hợp về giáo dục; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, nghệ thuật; dịch và xuất bản sách để quảng bá ở hai nước.

Điều 4

Hai bên sẽ cố gắng thực hiện vai trò cầu nối nhằm củng cố sự hợp tác giữa các đoàn thể xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và địa phương của hai nước trên tinh thần cùng có lợi.

Điều 5

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu và nhiệm vụ được thỏa thuận, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của mình và về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đầu mối liên lạc giữa hai bên là Ban Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Ban Thư ký Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Điều 6

Hàng năm hai bên sẽ thảo luận kế hoạch hợp tác cho năm tiếp theo nhằm thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Điều 7

Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, khi cần thiết, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận bằng cách trao đổi các văn bản tương ứng; những văn bản này sẽ là bộ phận không tách rời của Thỏa thuận. Hai bên sẽ thảo luận từng vấn đề cụ thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.

Điều 8

Thỏa thuận này thay thế Thỏa thuận hợp tác giữa Hai bên giai đoạn 2016-2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Hai bên ký kết Thỏa thuận mới cho giai đoạn tiếp theo.

Thỏa thuận này được ký tại Hà Nội và Moskva ngày... tháng 11 năm 2021 thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

Thay mặt                                                                         Thay mặt

Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga                     Hội Hữu nghị Nga-Việt

CHỦ TỊCH                                                                          CHỦ TỊCH

Trần Bình Minh (đã ký)                                               V.P. Buyanov (đã ký)

 (Ảnh đầu bài: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov tại Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 19 tháng 4/2018).

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.