Tin tức - Hoạt động

Đối ngoại nhân dân giúp nhân dân thế giới hiểu rõ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thức hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 14/12/2021, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN, đã tham luận về công tác đối ngoại nhân dân, sự phối hợp giữa 3 trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch LH các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tấn công vào lòng người, chinh phục bằng đạo lý, chuyển hóa bằng nhân tình, thuyết phục lòng người để nhân lên sức mạnh của chính nghĩa, đối ngoại nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có đóng góp quan trọng trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

"Đối ngoại nhân dân giúp nhân dân thế giới hiểu rõ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, kiên cường, bất khuất, nhân nghĩa, thủy chung, tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn và mạnh mẽ chưa từng có, đoàn kết ủng hộ Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước" - bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Nga đọc tham luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc

Bà Nguyễn Phương Nga đọc tham luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Phương Nga, đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tích cực đi trước, mở đường, phá bao vây cấm vận, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với các đối tác quan trọng; huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước. Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, đối ngoại nhân dân đã phát triển lớn mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, tham gia các diễn đàn nhân dân đa phương, thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu hoạt động về Việt Nam ở nước ngoài, đấu tranh với những quan điểm sai trái về Việt Nam, nhất là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo, góp phần tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự ủng hộ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Để phát huy vai trò của trụ cột đối ngoại nhân dân, Liên hiệp hữu nghị đề xuất một số giải pháp chủ yếu. Theo đó, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân vai hỗ trợ giữa các trụ cột của đối ngoại, giữa các tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương để phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi tổ chức, mỗi trụ cột và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, thích ứng với tình hình và nhiệm vụ mới, bám sát phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin; làm tốt vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam với các nước, nhất là nhân dân các nước láng giềng, ASEAN, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững...

Bà Nguyễn Phương Nga lưu ý việc xây dựng lực lượng đối ngoại nhân dân vững mạnh; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm nguồn lực tài chính và con người cho đối ngoại nhân dân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân chuyên trách, ổn định, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có năng lực đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ.

Liên hiệp hữu nghị kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành Chỉ thị mới về đối ngoại nhân dân thay thế Chỉ thị số 04 ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI để phù hợp với vai trò, nhiệm vụ mới là một trụ cột của đối ngoại Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước cần thể chế hóa kịp thời và thực hiện nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng; tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm nguồn lực phù hợp để đối ngoại nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                            P.V

Dòng sự kiện

Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn Vọng mãi tiếng chuông làng Kha-tưn
Về khu tưởng niệm chiến tranh ở Kha-tưn, Cộng hòa Bê-la-rút.
THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI THIÊNG LIÊNG CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI
Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 rất đỗi thiêng liêng với mọi người dân Liên bang Nga.